geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ÜLDISED TEHINGUTINGIMUSED TELLIMUSTELE EESTI VABARIIGIS

 1. Üldised tingimused

  1. Käesolevad Üldised tehingutingimused reguleerivad ostja ja müüja õigusi ja kohustusi, ostmis- ja maksmistingimusi, tarne- ja tagastustingimusi, osapoolte vastutust ja muid internetipoega aadressil www.playmobil.ee (edaspidi Online pood) seotud tingimusi (edaspidi Üldised tehingutingimused). Kaubana kehtivad käesolevates Üldistes tehingutingimustes kõik Online poes müüdud tooted (edaspidi Kaubad).
  2. Müüja on käesolevate Üldise tehingutingimuste kohaselt geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, äriregistri kood: HR A 2190 (Amtgericht Fürth), aadress: Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Saksamaa; käibemaksukohustuslase number: DE 132743868 (edaspidi Müüja).
  3. Ostja on käesolevate Üldise tehingutingimuste kohaselt iga isik, kest teeb ostu Online poest (edaspidi Ostja).
  4. Online poest ostu tegemise õigus on järgmistel isikutel:
   1. täiskasvanud (vähemalt 18-aastased) füüsilised isikud, kelle teovõime ei ole piiratud;
   2. alaealised 15- kuni 18-aastased isikud, kellel on ostmiseks oma vanemate või eestkostja nõusolek; nõusolek tuleb esitada Müüjale ostulepingu sõlmimisel;
   3. juriidilised isikud.
  5. Tellimuse esitamisega Online poes (edaspidi Tellimus) kinnitab Ostja reservatsioonideta, et tal on õigus Online poest osta.
  6. Ostjal ei ole õigust Online poest osta, kui ta ei ole tutvunud Üldiste tehingutingimustega ja/või kui ta ei ole Üldise tehingutingimustega nõus. Tellimuse andmisega kinnitab Ostja, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ja nõustub nendega.
  7. Üldised tehingutingimused ja Ostja poolt kinnitatud tellimus on Osta ja Müüja vahel sõlmitud ostulepingu lahutamatud osad, mis on mõlema osapoole jaoks õiguslikult siduv dokument.
  8. Müüjal on õigus kaupade hindu ja Üldisi tehingutingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada. Ostja jaoks kehtivad tellimuse andmise hetkel kehtivad Üldised tehingutingimused. Üldised tehingutingimused ja kaupade hinnad kehtivad alates päevast, mil need avalikustatakse Müüja kodulehel.
  9. Müüja ei kanna vastutust selle eest, et Ostja ei ole vajalikul määral tutvunud Üldiste tehingutingimustega, kuigi tal oli selleks võimalus.
  10. Müüjal on õigus Online poe tegevust ajutiselt või tähtajatult ilma eraldi ette teatamata peatada ja ta ei vastuta Ostjale seeläbi tekkinud kahjude eest.
  11. Üldised tehingutingimused ei kitsenda Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud Ostja õigusi.
 2. Ostulepingu sõlmimise hetk

  1. Ostulepingu sõlmimine toimub, kui Müüja Ostja tellimuse vastuvõtmist selgesõnaliselt kinnitab, tellitud Kaubad ära saadab või kui Müüja tellimust 14 päeva jooksul peale tellimuse esitamist tagasi ei lükka. Müüja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta ei kehti ostulepingu sõlmimisena.
  2. Tellimuse kinnitamine Ostja poolt tähendab Ostja kohustust maksta Kauba eest.
  3. Iga tellimus salvestatakse Online poe andmepangas. Müüjal on õigus Ostjatelt saadud isikuandmeid salvestada, töödelda ja edastada isikutele, kellele on tehtud ülesandeks Kauba tarnimine.
  4. Tellitud Kaupade omandiõigus läheb Ostjale üle alles peale tellitud Kaupade eest täielikku maksmist.
 3. Hinnad ja maksetingimused

  1. Kõik hinnad esitatakse eurodes koos kehtiva käibemaksuga.
  2. Online poes pakutavate Kaupade hinnad näidatakse Kaupade kirjelduste juures.
  3. Ostjal on järgmised maksmisvõimalused:
   1. sularahas maksmine Kaupade kättetoimetamise ajal;
   2. maksmine krediitkaardiga;
   3. PAYPAL maksmine
  4. Ostja on kohustatud tellitud Kaupade eest viivitamatult peale Kaupade kättesaamist maksma. Maksmine loetakse toimunuks alles siis, kui makse on tehtud sularahas, krediitkaardiga või PAYPAL-ülekandega ja seda on võimalik järele kontrollida.
 4. Tarnimine

  1. Online poest tellitud Kaubad tarnitakse üksnes Eesti Vabariigi piires. Kaubad toimetatakse kohale Müüja või tema ülesandel mõne kolmanda isiku poolt.
  2. Ostja tellitud Kaubad toimetatakse kohale tellimuses nimetatud aadressile või posti väljastuskohta.
  3. Juhul, kui Ostja ei ole tellimuses näidatud aadressil kohal, on Müüjal õigus väljastada Kaubad igale nimetatud aadressil viibivale täiskasvanud isikule.
  4. Kui Kaupade kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja võlgnevuse tõttu või mõnel muul Ostjast sõltuval põhjusel, ei ole Müüja kohustatud kohaletoimetamist uuesti kordama. See ei kehti ainult siis, kui Ostja uue kohaletoimetamise eest maksab. Kui Kaupa kohale ei toimetata, siis makstakse Kauba hind Ostjale tagasi.
  5. Ostja kinnitab oma nõustumist sellega, et Kaupade tarnimine võib erandkorras ettenägematutel, Müüjast sõltumata põhjustel hilineda. Müüja ei vastuta hilinenud tarne tõttu tekkinud kahjude eest.
  6. Kui Ostja märkab Kaupade vastuvõtmisel, et tarnitud Kaubad ei vasta tellimusele, peab ta Müüjat sellest 7 (seitsme) päeva jooksul informeerima.
  7. Kui Ostja Müüjat selle aja jooksul puudustest ei informeeri, loetakse Kaubad Ostja poolt kahjustamatult vastuvõetuks, seda aga ainult siis, kui Ostjal ei olnud võimalik puudust nõuetele vastava kasutamise käigus märgata.
  8. Kui Ostjaks on Kauba tarbija, peab ta Müüjat Kauba puudusest teavitama kahe kuu jooksul peale puuduse avastamist, igal juhul mitte hiljem kui kahe aasta jooksul. Müüja peab 15 päeva jooksul pakkuma lahenduse puuduse kõrvaldamiseks.
 5. Kaupade kvaliteedi tagamine

  1. Kvaliteedi tagamine toimub vastavalt kehtivale korrale.
  2. Online poes müüdavate Kaupade omadused on märgitud Kaupade kirjeldustes.
  3. Müüja annab Kaupadele seaduses ettenähtud garantii. Garantiiaeg algab Kaupade kättetoimetamise päevast Ostjale.
  4. Müüja ei vastuta selle eest, et internetipoes leiduva Kauba värv, vorm või muu omadus erineb Ostja arvutiekraani omaduste tõttu Kauba tegelikust värvist, vormist või muudest omadustest.
  5. Müüja ei paku Online poe Kaupade jaoks parandusteenust.
  6. Puudustega Kaubad tagastatakse ja vahetatakse välja või nende ostuhind makstakse Ostjale tagasi. Juhul, kui mõned kaubakomplekti osadest peaksid puuduma või on defektsed, saadab Müüja vastavad osad tasuta.
  7. Juhul kui Kaup on puudustega, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt järgmist:
   1. puudusteta kauba tarnimist (tagantjärele täitmist);
   2. hinna vastavat alandamist (vähendamist);
   3. puuduste tasuta kõrvaldamist mõistliku aja jooksul;
   4. puuduste kõrvaldamise kulude korvamist juhul, kui Müüja ei ole puudusi kõrvaldanud mõistliku aja jooksul ja Ostja on puudused ise või mõne kolmanda abil kõrvaldanud;
 6. Tellimuse tühistamise ja kaupade tagastamise õigus

  1. Ostjal on õigus ostuleping 14 päeva jooksul ilma põhjust teatamata tühistada, teatades sellest Müüjale kirjalikult, nt kirja, e-posti või faksi teel. 14-päevane teatamistähtaeg algab kaupade kohaletoimetamisest.
  2. Ostja peab õigeaegselt enne lepingu sõlmimist saama järgmist informatsiooni:
  3. Ostja peab saama eelpool nimetatud informatsiooni kinnituse õigeaegselt lepingu täitmise käigus, mitte kolmandatele isikutele tarnimisele määratud Kaupade puhul hiljemalt kohaletoimetamise ajaks kirjalikult või mõnel muul temale kättesaadaval püsival andmekandjal, juhul kui ta ei ole seda informatsiooni saanud juba enne lepingu sõlmimist kirjalikult või mõnel muul temale kättesaadaval püsival andmekandjal.
   1. Kauba nimetus ja omadused;
   2. Müüja nimi ja aadress;
   3. tingimused, kuidas ja kellele saab Ostja kõik oma kaebused esitada ja aadress, kuhu kaebused tuleb saata;
   4. ostulepingu tühistamise õiguse kasutamise tingimused ja üksikasjad;
   5. makse- ja tarnetingimused;
   6. Kauba hind, sh käibemaks ja muud hinna koostisosad;
   7. tarnekulud, mis ei sisaldu Kauba hinnas, ning kulud, mis ületavad posti- või sideteenuste põhitariife;
   8. Müüja-poolsete garantiide liik ja ulatus;
   9. ajahetk, mil ostuleping jõustub.
  4. Kui Ostja ei ole saanud punktis 6.2. nimetatud informatsiooni punktis 6.3. nimetatud viisil, on tal õigus ostuleping kolme kuu jooksul peale Kauba kättetoimetamist tühistada. Juhul kui Ostja saab nimetatud informatsiooni kolme kuu jooksul peale Kauba kättetoimetamist, on tal õigus leping tühistada 14 päeva jooksul peale selle informatsiooni saamist.
  5. Lepingu tühistamine ja muud kaebused tuleb esitada aadressil:
  6. Tarbijateks (Ostja) on füüsilised isikud, kes tellivad Kaupu väljaspool oma äri- või kutsetegevust.
  7. Ostja võib punktides 6.1. ja 6.3. nimetatud õigusi kasutada siis, kui ta ei ole kohaletoimetatud Kaupa rikkunud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud.
  8. Lepingu tühistamisel peab Ostja Kauba 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest tagasi saatma. Tagastamiskulud kuni 10 eurot katab Ostja, välja arvatud siis, kui ta tühistab lepingu müüja-poolse lepingurikkumise tõttu. geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
   CRM-Kundenservice
   Brandstätter Str. 2-10
   90513 Zirndorf, Deutschland
   service@playmobil.ee Amtsgericht Fürth HR A 2190
   Isiklikult vastutav osanik:
   Brandstätter Stiftung , Zirndorf,
   esindajad on juhatuse liikmed
   Steffen Höpfner, Roger Balser, René Feser, Thomas Weberbauer
  9. Taganemisavalduse tüüpvorm, mis on kehtestatud justiitsministri määrusega, on lisatud Üldistele tehingutingimustele (Lisa 1).
  10. Ostjale tagastatakse taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Ostja kantud asja kättetoimetamise kulud.
  11. Ostulepingu tühistamise korral peab Ostja saatma Kauba täielikult ja kahjustamata ning originaalpakendis järgmisele aadressile: (nagu ülalolev aadress)
  12. Kui on tegemist suure või raske Kaubaga, peab Ostja Müüjat sellest telefoni või e-posti teel teavitama.
  13. Ostja peab saatmiskviitungi alles hoidma.
  14. Lisaks seadusega reguleeritud juhtudele on Müüjalõigus ostulepingut tühistada, kui:
   1. tellitud Kaupa ei ole Müüja laos olemas;
   2. Kauba ümbervahetamine või parandamine ei ole võimalik;
   3. Kauba toimetamine Ostja poolt nimetatud aadressile ei ole võimalik.
 7. Lõppsätted

  1. Käesolevad Üldised tehingutingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
  2. Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, nõuda viivist.
  3. Tingimuste kohta kehtib Eesti Vabariigi õigus. Neid täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
  4. Käesolevate Üldiste tehingutingimuste kasutamisel ja täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
  5. Ostja võib pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 või enam eurot, on pädev lahendama tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Käesolevad Üldised tehingutingimused kehtivad alates 22.07.2014 .

  Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
  „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
  väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
  taganemise avalduse tüüpvormi ja
  taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

  (täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
  Kellele:

  geobra-Brandstätter Stiftung & Co. KG
  CRM-Versand
  Industriestr. 5-7
  90599 Dietenhofen, Deutschland

  Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)...

  Tarbija nimi / tarbijate nimed ...

  Tarbija aadress / tarbijate aadressid ...

  Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) ...

  Kuupäev ...

  (*) Mittevajalik maha tõmmata.

 8. Platvorm tarbijavaidluste veebipõhiseks lahendamiseks

  EL komisjon lõi kooskõlas ELi määrusega 524/2013 interaktiivse veebilehe tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi jaoks võrgukaubanduse tehingutel põhinevate tarbijavaidluste lahendamiseks. ELi komisjoni tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi leiate lingilt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/