Help

 • Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Searching for something in the PLAYMOBIL® Online Shop

  Fast Search

  Enter the word or product number you wish to find. While you are typing, you will be shown several suggestions and the number of possible hits for this search word.

  All PLAYMOBIL® products containing your search word will be displayed in a list.

  Example:

  Search for: Knights

  Results:

  Lion Knight's Castle

  Falcon Knight’s Castle

  Knight ...

  Filtering your search results

  Would you like to narrow down your search? By using the filtering function, you may sort the products according to price, type, age etc.


 • Using your Shopping Cart

  Using your Shopping Cart

  When you have decided to purchase an item, simply click “Add to Cart” on the product page and the item will be added to your order.

  The number of products and their price will be displayed beside the shopping cart symbol at the top. If you move your mouse over the shopping cart symbol, you will receive further information about the selected products.

  On the Shopping Cart screen, you can change the quantity of the selected products. Simply enter the desired quantity in the allocated field, or change the quantity by clicking on the symbols “+” or “-“.

  You can also remove the products you have selected from your cart by clicking the “x” button next to the respective product.

  When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button. Please follow the further steps of the order process (see also “Ordering”).


 • Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  Registration at the PLAYMOBIL® Online Shop

  If you already have a customer account at the PLAYMOBIL Online Shop, click on “Login” and enter your email address/user name and your password.

  Would you like to create a new account? There are two ways how you can register with us:

  Click on “Register”, fill in the fields for your name and login data and choose a password. Repeat the password in the next line and click on “Submit”.

  You can also create a new account during the ordering process. First, choose the desired products in the online shop. The Shopping Cart then offers you the option “Create An Account”.

  Please note: The fields marked with a blue asterix are mandatory, and have to be completed for registering and ordering!

  Forgot your password?

  Never mind! Simply click on “Forgot Password?” in the Login section and enter your email address. We will then send a link to you by email so you can reset your password.


 • Ordering

  When does my order become effective?

  When you have selected a product you wish to order, simply click “Add to Cart” on the product page and the product will be added. Continue like this until you have added all products you would like to buy. When you have reviewed the contents of your shopping cart and are satisfied with your selections, and have agreed to the Terms and Conditions of our store, you may purchase the items by clicking the "Checkout" button.

  During the next steps, you will be asked to select your delivery address. You can then choose your billing address (if different from your delivery address) your payment method, or redeem a Gift Certificate. You will then be shown an overview, giving you the possibility to check your order again. If you would like to change or correct something, you can go back to the steps before and change your details.

  By clicking the button “Submit Order”, you confirm that you want to purchase the products listed in your order.

  Your order details

  Your order details will be saved. Like your customer information and our Terms and Conditions, they can be accessed or printed at any time. Just log in to our Online Shop again. You can also check the status of your order in your customer account here.


 • Payment

  Payment

  In the PLAYMOBIL® Online Shop you can pay by credit card or PayPal. You may define a shipping address different from the billing address when paying by PayPal or credit card. You may also redeem a Gift Certificate to cover your invoice.


 • Order confirmation

  Order confirmation

  When you have placed an order at the PLAYMOBIL® Online Shop, you will receive an order confirmation by e-mail. You can view the status of your order at any time in your customer account. Just click on “Orders” and choose the order that you would like to receive more information about.

  If you have questions about your order you can contact our customer service department here: Contact


 • Terms of delivery

  Terms of delivery

  Delivery will normally be made within 5 - 6 working days.
  Our Shipping Costs are: 7,95 €


 • Security

  Sicurezza

  To make sure your personal data and computer are safe at all times while surfing on the Internet, we recommend using the most current version of your browser.

  Encryption

  The SSL encryption has become a standard on the Internet. It is based on the encryption of data communication between your Internet browser and our server, to avoid security issues from third parties.

  The order process in the Playmobil® Online Shop uses SSL to secure your personal data (e.g. your address or your credit card number) against third parties. The encryption is activated in the order process from Step 2 – “Billing”.


 • Conditions of Use

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ÜLDISED TEHINGUTINGIMUSED TELLIMUSTELE EESTI VABARIIGIS

  1. Üldised tingimused

   1. Käesolevad Üldised tehingutingimused reguleerivad ostja ja müüja õigusi ja kohustusi, ostmis- ja maksmistingimusi, tarne- ja tagastustingimusi, osapoolte vastutust ja muid internetipoega aadressil www.playmobil.ee (edaspidi Online pood) seotud tingimusi (edaspidi Üldised tehingutingimused). Kaubana kehtivad käesolevates Üldistes tehingutingimustes kõik Online poes müüdud tooted (edaspidi Kaubad).
   2. Müüja on käesolevate Üldise tehingutingimuste kohaselt geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, äriregistri kood: HR A 2190 (Amtgericht Fürth), aadress: Brandstätterstr. 2-10, 90513 Zirndorf, Saksamaa; käibemaksukohustuslase number: DE 132743868 (edaspidi Müüja).
   3. Ostja on käesolevate Üldise tehingutingimuste kohaselt iga isik, kest teeb ostu Online poest (edaspidi Ostja).
   4. Online poest ostu tegemise õigus on järgmistel isikutel:
    1. täiskasvanud (vähemalt 18-aastased) füüsilised isikud, kelle teovõime ei ole piiratud;
    2. alaealised 15- kuni 18-aastased isikud, kellel on ostmiseks oma vanemate või eestkostja nõusolek; nõusolek tuleb esitada Müüjale ostulepingu sõlmimisel;
    3. juriidilised isikud.
   5. Tellimuse esitamisega Online poes (edaspidi Tellimus) kinnitab Ostja reservatsioonideta, et tal on õigus Online poest osta.
   6. Ostjal ei ole õigust Online poest osta, kui ta ei ole tutvunud Üldiste tehingutingimustega ja/või kui ta ei ole Üldise tehingutingimustega nõus. Tellimuse andmisega kinnitab Ostja, et ta on käesolevate tingimustega tutvunud ja nõustub nendega.
   7. Üldised tehingutingimused ja Ostja poolt kinnitatud tellimus on Osta ja Müüja vahel sõlmitud ostulepingu lahutamatud osad, mis on mõlema osapoole jaoks õiguslikult siduv dokument.
   8. Müüjal on õigus kaupade hindu ja Üldisi tehingutingimusi igal ajal muuta ja/või täiendada. Ostja jaoks kehtivad tellimuse andmise hetkel kehtivad Üldised tehingutingimused. Üldised tehingutingimused ja kaupade hinnad kehtivad alates päevast, mil need avalikustatakse Müüja kodulehel.
   9. Müüja ei kanna vastutust selle eest, et Ostja ei ole vajalikul määral tutvunud Üldiste tehingutingimustega, kuigi tal oli selleks võimalus.
   10. Müüjal on õigus Online poe tegevust ajutiselt või tähtajatult ilma eraldi ette teatamata peatada ja ta ei vastuta Ostjale seeläbi tekkinud kahjude eest.
   11. Üldised tehingutingimused ei kitsenda Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud Ostja õigusi.
  2. Ostulepingu sõlmimise hetk

   1. Ostulepingu sõlmimine toimub, kui Müüja Ostja tellimuse vastuvõtmist selgesõnaliselt kinnitab, tellitud Kaubad ära saadab või kui Müüja tellimust 14 päeva jooksul peale tellimuse esitamist tagasi ei lükka. Müüja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta ei kehti ostulepingu sõlmimisena.
   2. Tellimuse kinnitamine Ostja poolt tähendab Ostja kohustust maksta Kauba eest.
   3. Iga tellimus salvestatakse Online poe andmepangas. Müüjal on õigus Ostjatelt saadud isikuandmeid salvestada, töödelda ja edastada isikutele, kellele on tehtud ülesandeks Kauba tarnimine.
   4. Tellitud Kaupade omandiõigus läheb Ostjale üle alles peale tellitud Kaupade eest täielikku maksmist.
  3. Hinnad ja maksetingimused

   1. Kõik hinnad esitatakse eurodes koos kehtiva käibemaksuga.
   2. Online poes pakutavate Kaupade hinnad näidatakse Kaupade kirjelduste juures.
   3. Ostjal on järgmised maksmisvõimalused:
    1. sularahas maksmine Kaupade kättetoimetamise ajal;
    2. maksmine krediitkaardiga;
    3. PAYPAL maksmine
   4. Ostja on kohustatud tellitud Kaupade eest viivitamatult peale Kaupade kättesaamist maksma. Maksmine loetakse toimunuks alles siis, kui makse on tehtud sularahas, krediitkaardiga või PAYPAL-ülekandega ja seda on võimalik järele kontrollida.
  4. Tarnimine

   1. Online poest tellitud Kaubad tarnitakse üksnes Eesti Vabariigi piires. Kaubad toimetatakse kohale Müüja või tema ülesandel mõne kolmanda isiku poolt.
   2. Ostja tellitud Kaubad toimetatakse kohale tellimuses nimetatud aadressile või posti väljastuskohta.
   3. Juhul, kui Ostja ei ole tellimuses näidatud aadressil kohal, on Müüjal õigus väljastada Kaubad igale nimetatud aadressil viibivale täiskasvanud isikule.
   4. Kui Kaupade kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja võlgnevuse tõttu või mõnel muul Ostjast sõltuval põhjusel, ei ole Müüja kohustatud kohaletoimetamist uuesti kordama. See ei kehti ainult siis, kui Ostja uue kohaletoimetamise eest maksab. Kui Kaupa kohale ei toimetata, siis makstakse Kauba hind Ostjale tagasi.
   5. Ostja kinnitab oma nõustumist sellega, et Kaupade tarnimine võib erandkorras ettenägematutel, Müüjast sõltumata põhjustel hilineda. Müüja ei vastuta hilinenud tarne tõttu tekkinud kahjude eest.
   6. Kui Ostja märkab Kaupade vastuvõtmisel, et tarnitud Kaubad ei vasta tellimusele, peab ta Müüjat sellest 7 (seitsme) päeva jooksul informeerima.
   7. Kui Ostja Müüjat selle aja jooksul puudustest ei informeeri, loetakse Kaubad Ostja poolt kahjustamatult vastuvõetuks, seda aga ainult siis, kui Ostjal ei olnud võimalik puudust nõuetele vastava kasutamise käigus märgata.
   8. Kui Ostjaks on Kauba tarbija, peab ta Müüjat Kauba puudusest teavitama kahe kuu jooksul peale puuduse avastamist, igal juhul mitte hiljem kui kahe aasta jooksul. Müüja peab 15 päeva jooksul pakkuma lahenduse puuduse kõrvaldamiseks.
  5. Kaupade kvaliteedi tagamine

   1. Kvaliteedi tagamine toimub vastavalt kehtivale korrale.
   2. Online poes müüdavate Kaupade omadused on märgitud Kaupade kirjeldustes.
   3. Müüja annab Kaupadele seaduses ettenähtud garantii. Garantiiaeg algab Kaupade kättetoimetamise päevast Ostjale.
   4. Müüja ei vastuta selle eest, et internetipoes leiduva Kauba värv, vorm või muu omadus erineb Ostja arvutiekraani omaduste tõttu Kauba tegelikust värvist, vormist või muudest omadustest.
   5. Müüja ei paku Online poe Kaupade jaoks parandusteenust.
   6. Puudustega Kaubad tagastatakse ja vahetatakse välja või nende ostuhind makstakse Ostjale tagasi. Juhul, kui mõned kaubakomplekti osadest peaksid puuduma või on defektsed, saadab Müüja vastavad osad tasuta.
   7. Juhul kui Kaup on puudustega, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt järgmist:
    1. puudusteta kauba tarnimist (tagantjärele täitmist);
    2. hinna vastavat alandamist (vähendamist);
    3. puuduste tasuta kõrvaldamist mõistliku aja jooksul;
    4. puuduste kõrvaldamise kulude korvamist juhul, kui Müüja ei ole puudusi kõrvaldanud mõistliku aja jooksul ja Ostja on puudused ise või mõne kolmanda abil kõrvaldanud;
  6. Tellimuse tühistamise ja kaupade tagastamise õigus

   1. Ostjal on õigus ostuleping 14 päeva jooksul ilma põhjust teatamata tühistada, teatades sellest Müüjale kirjalikult, nt kirja, e-posti või faksi teel. 14-päevane teatamistähtaeg algab kaupade kohaletoimetamisest.
   2. Ostja peab õigeaegselt enne lepingu sõlmimist saama järgmist informatsiooni:
   3. Ostja peab saama eelpool nimetatud informatsiooni kinnituse õigeaegselt lepingu täitmise käigus, mitte kolmandatele isikutele tarnimisele määratud Kaupade puhul hiljemalt kohaletoimetamise ajaks kirjalikult või mõnel muul temale kättesaadaval püsival andmekandjal, juhul kui ta ei ole seda informatsiooni saanud juba enne lepingu sõlmimist kirjalikult või mõnel muul temale kättesaadaval püsival andmekandjal.
    1. Kauba nimetus ja omadused;
    2. Müüja nimi ja aadress;
    3. tingimused, kuidas ja kellele saab Ostja kõik oma kaebused esitada ja aadress, kuhu kaebused tuleb saata;
    4. ostulepingu tühistamise õiguse kasutamise tingimused ja üksikasjad;
    5. makse- ja tarnetingimused;
    6. Kauba hind, sh käibemaks ja muud hinna koostisosad;
    7. tarnekulud, mis ei sisaldu Kauba hinnas, ning kulud, mis ületavad posti- või sideteenuste põhitariife;
    8. Müüja-poolsete garantiide liik ja ulatus;
    9. ajahetk, mil ostuleping jõustub.
   4. Kui Ostja ei ole saanud punktis 6.2. nimetatud informatsiooni punktis 6.3. nimetatud viisil, on tal õigus ostuleping kolme kuu jooksul peale Kauba kättetoimetamist tühistada. Juhul kui Ostja saab nimetatud informatsiooni kolme kuu jooksul peale Kauba kättetoimetamist, on tal õigus leping tühistada 14 päeva jooksul peale selle informatsiooni saamist.
   5. Lepingu tühistamine ja muud kaebused tuleb esitada aadressil:
   6. Tarbijateks (Ostja) on füüsilised isikud, kes tellivad Kaupu väljaspool oma äri- või kutsetegevust.
   7. Ostja võib punktides 6.1. ja 6.3. nimetatud õigusi kasutada siis, kui ta ei ole kohaletoimetatud Kaupa rikkunud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud.
   8. Lepingu tühistamisel peab Ostja Kauba 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest tagasi saatma. Tagastamiskulud kuni 10 eurot katab Ostja, välja arvatud siis, kui ta tühistab lepingu müüja-poolse lepingurikkumise tõttu. geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
    CRM-Kundenservice
    Brandstätter Str. 2-10
    90513 Zirndorf, Deutschland
    service@playmobil.ee Amtsgericht Fürth HR A 2190
    Isiklikult vastutav osanik:
    Brandstätter Stiftung , Zirndorf,
    esindajad on juhatuse liikmed
    Steffen Höpfner, Roger Balser, René Feser, Thomas Weberbauer
   9. Taganemisavalduse tüüpvorm, mis on kehtestatud justiitsministri määrusega, on lisatud Üldistele tehingutingimustele (Lisa 1).
   10. Ostjale tagastatakse taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Ostja kantud asja kättetoimetamise kulud.
   11. Ostulepingu tühistamise korral peab Ostja saatma Kauba täielikult ja kahjustamata ning originaalpakendis järgmisele aadressile: (nagu ülalolev aadress)
   12. Kui on tegemist suure või raske Kaubaga, peab Ostja Müüjat sellest telefoni või e-posti teel teavitama.
   13. Ostja peab saatmiskviitungi alles hoidma.
   14. Lisaks seadusega reguleeritud juhtudele on Müüjalõigus ostulepingut tühistada, kui:
    1. tellitud Kaupa ei ole Müüja laos olemas;
    2. Kauba ümbervahetamine või parandamine ei ole võimalik;
    3. Kauba toimetamine Ostja poolt nimetatud aadressile ei ole võimalik.
  7. Lõppsätted

   1. Käesolevad Üldised tehingutingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
   2. Ostja saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, nõuda viivist.
   3. Tingimuste kohta kehtib Eesti Vabariigi õigus. Neid täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
   4. Käesolevate Üldiste tehingutingimuste kasutamisel ja täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
   5. Ostja võib pöörduda oma õiguste kaitseks kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on 20 või enam eurot, on pädev lahendama tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Käesolevad Üldised tehingutingimused kehtivad alates 22.07.2014 .

   Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
   „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
   väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
   taganemise avalduse tüüpvormi ja
   taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

   Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

   (täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)
   Kellele:

   geobra-Brandstätter Stiftung & Co. KG
   CRM-Versand
   Industriestr. 5-7
   90599 Dietenhofen, Deutschland

   Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)...

   Tarbija nimi / tarbijate nimed ...

   Tarbija aadress / tarbijate aadressid ...

   Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) ...

   Kuupäev ...

   (*) Mittevajalik maha tõmmata.

  8. Platvorm tarbijavaidluste veebipõhiseks lahendamiseks

   EL komisjon lõi kooskõlas ELi määrusega 524/2013 interaktiivse veebilehe tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi jaoks võrgukaubanduse tehingutel põhinevate tarbijavaidluste lahendamiseks. ELi komisjoni tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise platvormi leiate lingilt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 • Internet Guidelines

  Internet Guidelines

  For Non-Commercial Web Sites

  We at geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, the source of the PLAYMOBIL® family of products, are excited and honored that many fans and enthusiasts around the world want to share with others information, ideas and their own experiences with respect to the PLAYMOBIL® family of products. As the Internet has developed into an international showcase where anyone can open up his or her computer to the world in the form of a personal web page, we have developed the following guidelines to ensure that any and all uses by fans and enthusiasts of the trademarks and copyrights associated with our products protects and respects our trademarks and copyrights, as well as our other fans and enthusiasts, who are children of all ages. It is difficult to set up precise guidelines for our fans and enthusiasts around the world. As a beginning, however, we have established the following basic principles:

  1. The trust that consumers have in PLAYMOBIL® products and their quality cannot be harmed or compromised by any use of PLAYMOBIL® trademarks or copyrighted materials.
  2. Children will not be exposed to harmful or offensive content on a web site.
  3. he web site will not depict any violence that is inappropriate for children under 5.
  4. The web site will not discriminate or appear to discriminate against any person because of age, race, sex or religion.

  On this basis, we have established the following guidelines and requirements for non-commercial web sites that use any of our trademarks or copyrighted materials.

  Trademarks

  A trademark is a word, image or slogan used to identify the products or services coming from a company. There are several trademarks which are used to identify our products and services, including but not limited to PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN and PLAYMOBIL® FUNPARK. We have taken steps to register these trademarks in countries around the world to ensure that the use of these trademarks identifies authentic PLAYMOBIL® products made in accordance with our standards of quality. We will allow fans and enthusiasts to use certain of the PLAYMOBIL® trademarks on web sites, only for non-commercial purposes. This means that no PLAYMOBIL® products or services are to be offered for sale, lease or rent on those web sites, and those web sites may not contain or offer links to any other web sites where PLAYMOBIL® products or services are offered for sale, lease or rent, other than web sites operated by geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG or its affiliates (such as www.playmobil.de or www.playmobil.com).

  No use is to be made of the stylized PLAYMOBIL® trademark, which is the logo form appearing at the beginning of this document, nor of any head from a PLAYMOBIL® figure separate from the rest of the product.

  The word PLAYMOBIL® may be used, provided that the "®" symbol or "(R)" appears next to the word. The word PLAYMOBIL® should not be used as a noun, such as "Here is the PLAYMOBIL®," but rather should appear as an adjective, such as "Here is the PLAYMOBIL® figure." The appearance of the PLAYMOBIL® trademarks must be consistent with the other text in typeface and size. We prefer that the PLAYMOBIL® trademark appear in all capitals, but do not require you to do so.

  Any use of the PLAYMOBIL® trademarks must be clearly identified as referring to authentic PLAYMOBIL® products, and must not indicate or imply that the web site is sponsored, authorized or otherwise approved by geobra Brandstätter or its affiliated companies. Use of PLAYMOBIL® trademarks in a large size at the top of a web page would give such an improper impression and we must forbid you from doing so.

  Copyrighted Materials

  A copyright is the right to control the copying of a creative original work, including the creation of derivative works, or works which are based on an original work. All of our products, packaging, instruction sheets and promotional materials are protected by copyright laws around the world. Copying, scanning, distributing and displaying these materials in print or on a web site would infringe our rights. However, for non-commercial purposes and in a limited manner, we will grant permission, upon request, for scanning and copying our copyrighted materials for display on a web site. To request such permission, please complete the form available at www.playmobil.online/copyright_approval, and send it to us by fax to +49-911-9666-120.

  Reproduction of catalogs or of instruction sheets is prohibited.

  Any use of PLAYMOBIL® copyrighted materials must be clearly identified as referring to authentic PLAYMOBIL® products, and must not indicate or imply that the web site is sponsored, authorized or otherwise approved by geobra Brandstätter or its affiliated companies.

  Internet Domain Names

  Internet domain names, specifically the portion which usually appears between "www." and the top level domain, such as ".com", ".net", ".org", ".co.uk" or ".de" have rapidly become a way for people to find information on the Internet about companies or products. Please refrain from registering and/or using the PLAYMOBIL® trademarks as part of an Internet domain name. Such a use creates the impression that the web site is associated with or affiliated with our company or an actual PLAYMOBIL® web site, such as www.playmobil.de or www.playmobil.com. We prohibit the use of any of our trademarks or copyrighted materials on any web site with a domain name that includes "playmobil" or any of our trademarks. If anyone registers such a domain name, we reserve the right to take appropriate steps to compel transfer of that domain name to geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

  Disclaimers

  Any web site using any PLAYMOBIL® trademarks or PLAYMOBIL® copyrighted materials, must provide a disclaimer, or written statement which clearly states that the web site is not sponsored, authorized or otherwise approved by geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG or its affiliated companies, and that neither geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG nor its affiliated companies is responsible for any content appearing on such a web site. The disclaimer should appear on the first page of the web site and should also be available by a link on other pages.

  A sample disclaimer you could use is:

  This web site is not owned, operated, sponsored or authorized by geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG does not endorse, and is not responsible for, this web site or any information or links contained herein; makes no express or implied warranties with regard to any information or links on this web site or any other linked web sites; and is not bound by any statements made on this web site, or by those who own or operate this web site. The trademarks PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN and PLAYMOBIL® FUNPARK and the copyrighted images of PLAYMOBIL® products are the sole and exclusive property of geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, which reserves all rights therein. Even if you abide by all of these guidelines (as we hope you do), we cannot be responsible for your web site, or be bound by any statements made on your web site.

  PLAYMOBIL® News and Information

  From time to time, we will distribute news or information about new PLAYMOBIL® products, events or services. This information may be posted on our web site or may appear in printed publications. We plan the distribution of this news and information carefully, and cannot allow rumors or non-public information to be distributed by people "trying to spread the word out." Please respect our plans and our right to keep information private until we are ready to tell the world.

  A Final Note

  We thank you for your anticipated cooperation in abiding by these guidelines. At the same time, however, we reserve the right to withdraw permission to use our trademarks and copyrighted materials on any web site that violates these guidelines. The Internet provides a great new opportunity for instantaneous worldwide communication that allows everyone's voice to be heard. Because the Internet is an evolving mode of international communication, we may find it necessary to modify these guidelines from time to time. While you may think that the guidelines restrict your ability to post whatever you want on a web site, please remember that we are trying to make sure that every child's experience with our PLAYMOBIL® products is a pleasant one.

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG


 • Legal Information

  Legal information

  Copyright

  Copyright 2004 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Germany

  All rights reserved. All texts, images, diagrams, sound, animation and video files as well as their arrangement are subject to copyright law and all other laws pertaining to the protection of intellectual property. The contents of this website must not be copied, changed, distributed or otherwise be made available to third parties either for trade purposes or for distribution. Usage of our materials on other websites is equally forbidden. You may download the contents of this website solely for your personal, non-commercial, private use, in accordance with our Internet Guidelines and provided that you regard all copyright, brand and other protective laws, especially by not deleting the respective information or making it otherwise inaccessible or illegible. All changes or the use of the contents of our website for any other purpose is a violation of our rights and is expressly forbidden.

  Trademarks

  If not otherwise indicated, all trademarks mentioned on the PLAYMOBIL® website are brands protected by law of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. This especially pertains to the brands PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train and PLAYMOBIL® Funpark. These brands are protected nationally and internationally and must neither be reproduced nor copied, changed or used in any other way without the express prior permission of geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Guarantee

  Our website has been created with the greatest possible care. Even if we assume that the information provided by us is correct it may contain mistakes or inaccuracies. Therefore, we provide this information without any assurances or guarantees of any kind, either express or tacit. Also excluded are any tacit guarantees concerning the trading capabilities, suitability for certain purposes or the non-violation of laws and patents. We exclude any liability for damages resulting from the perusal of this website directly or indirectly unless they were intentional or due to negligence on our part. We especially issue no guarantee that our website, its contents and/or the server on which it is located is not contaminated by viruses. Additionally, we point out that we do not supervise other websites containing a link to our website and cannot be held responsible for their contents.

  Licence rights

  PLAYMOBIL® wants to present itself to you with an innovative and informative Internet program. Therefore, we hope that you enjoy your visit to our website. The intellectual property contained in it, such as patents, brand names and proprietary rights are protected and this website does not convey a license for using the intellectual property of PLAYMOBIL® or any third parties.

  Your opinion

  We would like to know your opinion on our products and our website. However, we want to point out that we do not regard any messages received from you as confidential. Furthermore, we have the right to use your information in any way we see fit and without any obligations whatsoever toward you. The information we receive becomes the property of PLAYMOBIL® on receipt and we have the right to use all ideas, concepts, know-how or technical information including the development, production and distribution of products without any obligation for financial compensation toward you.

  Internet-guidelines for non-commercial web sites


 •